Posted on Leave a comment

?ואיך הוא משפיע על המוח שלנו CBD אז מה זה

שמן קנאביס

הוא הרכיב השני הנפוץ ביותר בקנאביס, ובעוד שהשפעתו אינה ממסטלת, הוא מתאפיין במגוון השפעות נפלאות על המוח ועל הגוף. CBD חולי, CBD שמטופלים באוטיזם ובאפילפסיה באמצעות
כבר ידועות בקרב הציבור וניתן לראות כיום ילדים CBD-השפעותיו החיוביות של ה
CBD מעודדת לא רק מחקר מעמיק אלא פיתוח זני קנאביס עם רמות
CBD-פוספורטאים מקצועיים שמטופלים בכאב ועוד. התרומה הניכרת של ה
.גבוהות במטרות ייעודיות לטיפול במחלות ובעיות שונות

מפעיל את המערכת האנדוקנבינואידית

CB1 המערכת האנדו-קנבינואידית מורכבת מקבוצת מולקולות וקולטנים שמתפזרים באופן טבעי בגוף האדם. המערכת מורכבת מקולטנים מסוג
מטיילים CBD-ו THC שמצויים בעיקר בתאי מערכת החיסון. בעת צריכת קנאביס, רכיבים כמו
CB2 שמצויים בעיקר במוח, וקולטנים מסוג
.באמצעות מערכת זרימת הדם אל המוח ומתקשרים עם המערכת האנדו-קנבינואידית

עצימות של מצבי רוח, הגברה,
אלה כוללות שיבושים בזיכרון לטווח קצר
ומפיק השפעות פסיכולוגיות רבות
CB1 נקשר לקולטנים מסוג THC

במוח
לא מתאפיין CBD-במוח הוא מורכב ומעניין לא פחות; כך לדוגמה, ה CBD-בתחושת הרעב והפחתה בתחושות של כאב. אבל תפקידו של ה
נפגש עם קולטני ה 1
באופן
CB באופן 1 CBD ,במקום זאת .CB1-זאת משום שהוא אינו מפעיל את קולטני ה
בהשפעות פסיכו-אקטיביות

כמו חרדה THC-מפחית חלק גדול מתופעות הלוואי של ה CBD להיקשר עם הקולטן – וכתוצאה מכך, THC כזה שמונע מרכיבים אחרים כמו
.ובעיות בזיכרון לטווח קצר

מידע: קירה מוסקליוב